7 činjenica koje od vas kriju low cost avio kompanije / 7 facts that low cost airlines are hiding from you

Scroll down for English

Low cost avio kompanije imaju svoje tajne, mi vam razotkrivamo neke od njih! 

***

Low cost airlines have their secrets, we expose some of them!

1. NAJBOLJE VREME ZA REZERVACIJU AVIO KARTE

Avio karte možete da rezervišete i godinu dana unapred. Međutim što ranije nije i najbolje kada su u pitanju low cost letovi i low cost avio kompanije. Najbolje vreme za rezervaciju je između 60 i 90 dana pre leta. Tada su cene uglavnom najniže i dobićete najbolju moguću ponudu za usluge.

2. PRTLJAG I DRUGE USLUGE

Da, low cost avio kompanije reklamiraju karte za 20-30 eura i vi njih možete da kupite. Ali nekad se ljudi iznenade saznanjem da je to samo cena leta, gde vi u avion možete das unesete samo malu ručnu torbu. Sve ostalo od kofera, preko obroka, do vode, ako vam je potrebno morate da platite.

3. SPECIJALNE PONUDE

Najbolje ponude low cost avio kompanije šalju pretplatnicima na njihove novosti. Dakle ako se prijavite na njihov newsletter barem jednom u mesec dana ćete dobijati informacije sa pogodnostima. Caka je što te ponude nekad traju 24 sata, a desi se da nisu povoljnije ništa od rezervacije 60 do 90 dana pre leta. Međutim ako ste to propustili, ovo je idealno rešenje. Takođe ako ste član kluba avio kompanije ( plaća se oko 30-40 eura za godinu dana) na svaku kartu imate popust. Što više putujete to je popust veći.

4. FIRST I LAST MINUT

Kada su avio karte u pitanju ovo pravilo ne postoji. Karte u poslednjem trenutku su uglavnom najskuplje.

5. DAN PUTOVANJA

Ako vam nije važno da putujete za vikend možete da uštedite više desetina eura priliko kupovine karata za letove utorkom, sredom i četvrtkom. Takođe cene letova kada je petak 13. ili za dan kada je najavljen smak sveta su niže nego inače.

6. Šta se krije u ceni avio karte koja je manja od 20 eura, sa svim taksama?

Dešava se da avio kompanije reklamiraju izuzetno nisku cenu za neku popularnu destinaciju. O čemu se tu radi? Tajna je u tome što je cena low cost leta u jednom pravcu manja od 20 eura, dok ćete za povratak možda morati da  izdvojite više stotina eura. Ili je prvi povratak po ceni od 20 eura za 2-3 meseca. Dobro istražite ponude, jer jedan  dan može da vam ostavi u džepu nekad i 100 eura.

7. KOLAČIĆI

Kada jednom kliknete na sajt neke avio kompanije, ukoliko prihvatite, a morate da prihvatite politiku privatnosti vezanu za kolačiće (cookies)  ukoliko želite da vidite ceo sajt i da koristite usluge kao što je online rezervacija avio karata, na primer, može se desiti da cena karte danas, sutra i prekosutra ne bude ni približno ista. To se dešava jer avio kompanije prate vaše ponašanje na Internetu i ukoliko dolazite više dana za redom da proverite koja je cena karte, dešava se da cena karte poraste za nekoliko desetina eura. Ovo možete sprečiti tako što ćete redovno brisati kolačiće, kao i sajtove kojima ste dozvolili da pristupe vašem sistemu tj. da prate vaša online interesovanja.

***


 

***

1. THE BEST TIME TO BOOK FLIGHTS

Flight tickets you can book a year in advance. However, earlier is not the best when it comes to low cost flights. The best time to book is between 60 and 90 days before the flight. Then prices are generally low and you can get the best rate for services.

2. BAGGAGE AND OTHER SERVICES

Yes, they advertise tickets for 20-30 euros and you can buy them. But sometimes people are surprised to learn that it is only the price of the flight, where you, can enter the plane only with  a small handbag. All the rest of the bags, over a meal, to the water, if you need it you need to pay it.

3. SPECIAL OFFERS

Best Deals airline companies sent to subscribers to their newsletter. So if you sign up to their newsletter at least once a month you will receive information about the benefits. The catch is that these deals sometimes last for 24 hours, and sometimes you do not favorable anything better than the reservation 60 to 90 days before the flight. However, if you missed it, this is the ideal solution. Also if you are a member of the airline (to be paid about 30-40 euros a year) on each ticket you have discount. The more you travel to the larger discount is.

4. FIRST AND LAST MINUTES

When the flights are in question this rule does not exist. Tickets at the last minute are usually the most expensive.

5. DAY of TRAVEL

If you do not care and need to travel for a weekend, you can save dozens of euros when purchasing tickets for flights on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. Also prices of flights when it’s Friday the 13th or the day when someone announced the end of the world are lower than usual.

6. What is hidden in the price of flights which costs less than 20 euros, including all taxes?

It happens that airline companies are promoting a very low price for a popular destination flight. What’s that all about? The secret is that the price of low-cost flying in one direction for less than 20 euros, while you may have for return to pay several hundred euros. Or the first return of the price of 20 euros is for 2-3 months. Scrutinize offer, because one day can leave in your pocket sometimes and 100 euros.

7. COOKIES

Once you click on the site of some airline companies, if you accept it, and you must accept the privacy policy linked to cookies if you want to see the whole site and to use the services such as online booking of air tickets, for example, it may happen that the price of tickets today, tomorrow and the day after are not even close to the same. This happens because airline companies track your behavior on the Internet and if you are coming several days in order to check which the ticket price is, it happens that ticket price is increases by several dozen euros. This can be prevented by regularly deleting cookies, as well as sites that you have allowed to access your system and monitor your online interests.

8 Comments

  1. Thanks for this fantastic guide – you’re so right about the last minute flights generally always being more expensive – I’ve found people generally believe they can get amazing deals at the last second and never believe me when I urge them to book decently in advance. We usually aim for that 80 day range, right in the middle of your 60-90 day suggestion.

    Thanks for the great tips!

  2. There’s always a catch! I’ve managed to get cheap flights a few times but never usually long haul. I might try a Friday 13th and see if it makes a difference. I find that even if you find one way cheap, coming back over the next 7-14 days is very expensive so not great for a long weekend getaway. 60-90 days from departure seems about right too

Оставите одговор