DANAS VAM POKLANJAMO MAGIČNI ČEK NA BALKANSKOM JEZIKU / THE MAGIC CHECK

Najbitnija su osećanja. A najbolje osećanje koje možete osećati je zahvalnost.

Nikada ne govori i NE MISLI rečenite kao što su:

-nemam da kupim nove cipele

-nemam za novu opremu

To su fraze kojima privlačiš situacije u kojima NEMAŠ!

Uvek se ZAHVALI za stare cipele koje su te toliko vremena služile. Zahvali se na opremi koju poseduješ i razgledaj novu sa divljenjem i uživanjem.

Tako jednostavno ćeš privući nove stvari i situacije na kojima ćeš PONOVO biti zahvalan.

Zahvali se na novcu! Nemoj da dozvoliš da te on čiti tužnim, razočaranim, ljutim. Nemoj ga se bojati! U isto vreme ne možeš i da privlačiš novac i da ga teraš od sebe. Raščisti sa sobom ili ga želiš ili ne!

Ako ga želiš – ZAHVALI SE NA ONOME ŠTO IMAŠ!

Čim dođete u posed barem jednog novog dinara/kune/dolara/marke/evra – ZAHVALI SE.

Meni se desilo da sam jednog dana pronašla jedan dinar na ulici. Toliko sam bila srećna i zahvalna zbog toga, da sam u sledećih mesec dana skupila više od 30 dinara koje sam pronašla na putu i u travi! Nisam se obogatila s tim, naravno, ali je to konkretan primer koji pokazuje da što si više zahvalan više istih i sličnih situacija privlačiš.

Svaka situacija u kojoj se nađete je rezultat vaše zahvalnosti ili nezahvalnosti. Jedino što Univerzum ne zna šta je dobro a šta loše po tebe. Tako je njemu i nezahvalnost zahvalnost. Ti si svestan čovek. Zato možeš sam da odlučiš. Hoćeš li da privlačiš situacije u kojima ćeš da govoriš HVALA ili NEMAM? Sve je tvoj izbor.

DANAS VAM POKLANJAMO MAGIČNI ČEK NA BALKANSKOM JEZIKU 🙂 Čekamo nove milionere

Odštampaj ček. Popuni ga kada je mlad mesec, jer tada sve nove stvari koje počneš postaju plodne i brzo se razvijaju. Ali ček možeš popuniti kada god osećaš da je pravo vreme! Slušaj se! Dok ga popunjavaš razmišljaj o konkretnim stvarima koje ćeš kupiti i platiti kada novac bude isplaćen. Poželjno je da ček stavite u novčanik ili na neko vidljivo mesto. Svaki put kada plaćaš nešto zahvali se na magičnom novcu koji će ti se vratiti. Barem jednom dnevno uzmi ček u ruke i razmišljaj o stvarima koje ćeš dobiti zahvaljujući tom novcu. Budi zahvalan, uzbuđen, srećan

Želimo vam bilion isplaćenih čekova

magicni cek na srpskom magicni cek na bosanskom magicni cek na hrvatskom

 ***

The most important things in the world are the feelings.  And the best feeling you can feel is gratitude.

Never tells and do not mean sentences like this:

-I do not have to buy new shoes

-I do not have for new equipment

These are phrases which attracted situations in which you do not have anything!

Always be grateful for old shoes that are so long with you and served several years so good. Thanks for  for the equipment you have and wach the new equipment in shops with admiration and enjoyment.

That`s the way you’ll just attract new things and situations in which you’ll be thankful AGAIN.

Thanks for for the money! Do not let money to make you sad, disappointed, angry. Do not be afraid! At the same time you can not attrac and push money away. Clear up with you do you want it or not!

If you want it – be grateful for what you’ve got!

As soon as you come into possession of at least one new dinar / HRK / dollar / mark / euros – be grateful.

One day it happened that I found one coin on the street. I was so happy and grateful for it that I’m in another month gathered more than 30 dinars which I found on the road and in the grass! I was not bestowed with that, of course, but it is a concrete example that shows how the more you appreciate more of the same or similar situation you attract.

Any situation in which you find yourself is a result of your gratitude or ingratitude. You just have to be aware that the universe do not know what is good and what is bad for you. So is it ingratitude and gratitude are the same things. You are aware man. So you have a power to decide. Would you attract situations in which youto speak THANKS or not? It’s all your choice.

Print check. Fill it when new moon starts, because then all the new things  you start to become fertile and rapidly evolving. But you can fill a check whenever you are feeling that is the right time! Listen up yourself! While you fill the check think about specific things you are going to buy and pay when the money is paid. It is desirable to put a check in your wallet or in a visible place. Every time you pay something be grafeful for the magical money that will come back to you. At least once a day get a check in hand and think about the things that you’ll get thanks to this money. Be grateful, excited, happy

We wish you a billion of paid checks

magic check

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o