ISPOVEST – KUDA PLOVI OVAJ BLOG / CONFESSION – WHERE IS THIS BLOG SAILING

Scroll down for English

ISPOVEST

Posle višegodišnjeg piskaranja na raznoraznim blog platformama, jedne hladne decembarske večeri, dok smo sedeli u jednom kafiću na obali Dunava, došli smo na ideju da pokrenemo baš ovaj blog.

Prva ideja je bila da sve što ikada probamo predstavimo čitaocima. Da dajemo svoje mišljenje o proizvodima, hrani, restoranima… Iako se u nazivu bloga spominje KAFA, odlučili smo da nam prvi post bude o ČAJU. Zašto? Zato što nas je on, baš taj čaj pokrenuo, nekako kad smo prelivali kesice vrelom vodom, nešto je klinknulo i to je bilo to.

U međuvremenu, došli smo do ovog filma i sve je lagano počelo da se menja.

Ona se tom tematikom služila oduvek a da nije ni znala da postoji ime koje sve to objedinjuje. Na oglasnoj tabli joj od srednje škole stoji poruka da POZITIVNE MISLI PRIZIVAJU POZITIVNE DOGAĐAJE. Iako je prošlo više od decenije od kako je ta poruka napisana na rozi papirić ona nije izbledela. On je oduvek znao da ne postoji sila koja može da spreči ostvarenje svega što zacrta u svojoj glavi. I tako smo došli na ideju da istražujemo i da nam blog bude dnevnik saznanja. Sve što smo saznali o tome delili smo sa vama. Hvala svima koji nas prate od početka. Verujemo da smo vam pomogli da mnogo naučite i da i dalje ćemo to radimo.

Posle više od godinu i po dana piskaranja, raznoraznih čuda i čudesa, istraživanja, ispitivanja sebe, shvatiš da moraš dalje. Tema jeste nepresušna ali je pouka veoma jednostavna. Na kraju sve može da se svede na par rečenica.

– Misli pozitivno.

– Bavi se fizičkom aktivnošću.

– Meditiraj.

– Voli druge.

– Oprosti i zaboravi.

– Sreća je u ovom trenutku.

– Ljubav je zakon.

– Zdrava hrana je najbolje gorivo za organizam, mada malo čokolade ne može da ubije.

– Vodi dnevnik, zapisuj svoje ciljeve i maštaj o njima.

– Nemoj nikad da odustaneš.

– Sve što radiš, radi jednostavno, ne komplikuj.

– I na kraju, sve će proći.

Svako dalje širenje tih rečenica dovodi do toga da se cela stvar komplikuje i da polako gubi smisao, a to nije poenta.

Kuda plovi ovaj blog

Posle više od 25 dana provedenih na obali mora, na odmoru, (po treći put, ako se pitate kako smo uspeli kliknite ovde i pročitajte) znali smo da nešto treba da promenimo, što se tiče bloga. Nismo znali tačno šta, ali smo osetili da se tema bloga polako menja. Posle prisustva na razniim konferencijama, seminarima i sajmovima shvatili smo kuda plovi ovaj blog.

Ona je privela master studije kraju. On je postao apsolvent. Iza sebe smo imali skoro deceniju sećanja. Milion avantura je ostalo zabeleženo u dnevnicima i sećanju. Ono što je bilo zajedničko svim avanturama je to da NE POSTOJI BOLJI NAČIN ZA MOTIVACIJU, INSPIRACIJU PROMENU, PRONALAZAK ŽIVOTNOG CILJA I PRONALAZAK IDEJA UOPŠTE OD PUTOVANJA.

Svako kreće na put iz različitih pobuda. Neko da bi se odmorio, neko da bi dobio boju, neko da bi se raspustio, neko da pronađe sebe… Ono što je zajedničko PUTOVANJU I ŽIVOTU uopšte jeste PUT.

Sa jedne tačke gledišta može se reći da je pesak svuda pesak. Da je more svuda more. Da su ljudi svuda ljudi. Da je svaki cilj trenutno zadovoljenje nekih potreba iz kojih se kasnije razvijaju drugi ciljevi. Može se reći da se sve, kao i Zemlja vrti u krug, beskonačno.

Ipak put kojim se prolazi i lekcije koje se na njemu nauče uglavnom su bitnije od bilo kog cilja koji sebi možemo da postavimo. Da, cilj jeste bitan. Isto kao što je bitno svake godine otići barem na jedno mesto na kojem nikad pre nisi bio. Ipak bitnije je ono što naučiš, ono što vidiš i ono čega ćeš se sećati za 50,60 godina. Važi se samo ono što te napravi boljim čovekom.

Tražili ste teoriju, ali ste još više tražili lično iskustvo. A najbolji način da se to predstavi kroz primere jesu putovanja i istraživanje sveta. Ovaj svet ima toliko lepih i neistraženih mesta, toliko inspirativnih ljudi i toliko neispričanih priča da smo zato odlučili da na ovom blogu prikažemo sve lepote koje nas okružuju.

Nikad nije lako kad se počinje nešto novo, nešto drugačije. Ali nije lako ni truckati se 27 sati autobusom do mora, pa opet sve zaboraviš kad ugledaš to beskrajno plavo more. I na kraju možeš da nabrajaš do besvesti sve lepote mora, a ono što te je mučilo jedva možeš da se setiš da te je ikada uopšte i snašlo.

Potrudićemo se da vam pomognemo da prebrodite sve muke i da izvučete najbolje što možete iz putovanja koja su pred vama.

Sve izgleda teško i nemoguće dok se ne uradi. 

***

CONFESSION

After many years of scribbling on various blog platforms, one cold December evening, as we sat in a cafe on the banks of the Danube, we came up with the idea to launch this blog.

The first idea was that everything we’ve ever tried present to readers. To give our opinion on products, food, restaurants … Although the name of the blog mentioned COFFEE, we decided that our first post be about tea. Why? Because it was it, exactly the tea started, somehow when we shed pouch hot water, something clicked and that was it.

Meanwhile, we have come to this film and everything is slowly beginning to change.

She always used this topic but she did not know there was a name that combines it all. On the bulletin board of her, from high school was standing message that _ positive thoughts envokes positive events. Although it’s been more than a decade as the message was written on pink paper it did not fade. He always knew that there is no force that can prevent the realization of all that is written in his head. And so we came up with the idea to investigate and make this blog become a diary of knowledge. Everything we learn about we shared with you. Thanks to all who join us from the beginning. We believe we helped you learn a lot and we will continue to do that.

After more than a year and a half scribbling, various miracles and wonders, research, testing yourself, you realize that you have to continue. The theme is inexhaustible but the lesson is very simple. In the end everything can be reduced to a few sentences.

– Think positive.

– Engaged in physical activity.

– Meditate.

– Love others.

– Forgive and forget.

– Happiness is at the moment.

– Love is the law.

– Healthy food is the best fuel for the body, but a little chocolate can not kill you.

– Keep a journal, writing down your goals and visualise them.

– Do not ever give up.

– Everything you do keep it simple, do not complicate things.

– And in the end, everything will pass.

Any further expansion of these sentences leads the whole thing complicated and slowly loses meaning, and that’s not the point.

Where sails this blog?

After more than 25 days spent on the coast, on holiday (for the third time, if you’re wondering how we succeed click here and read) we knew that something needs to change, as far as the blog. We did not know exactly what, but we felt that the topic of the blog is slowly changing. After a presence at various conferences, seminars and trade shows finally we realized where is sailing this blog.

She completed master studies. He became a graduate student. Behind we had almost a decade of remembrance. Million affair was recorded in diaries and memories. What was common to all the adventures is that there is no better way to motivate, inspire, change, to find ideas and life goals is TRAVEL.

Everyone takes to the road for various reasons. Someone to rest, to get some tan colour, some to relax, some to find themselves … What is common to travelling and living in general is the journey.

From one point of view we can say that the sand everywhere is the sand. That sea everywhere is sea. That people are people everywhere. That the goal gave us instant gratification from which later develop other goals. It can be said that everything, as the Earth spins in a circle endlessly.

However path which we pass and lessons we learn there are generally more important than any goal that we can set ourselves. Yes, the goal is important. Just as it is important every year to go to at least one place where you’ve never been. Still more important is what you learn, what you see and what you’ll remember for 50,60 years. Valid is only what make you better human.

You asked for theory, but you’re asked for more personal experience. And the best way to play through the examples are travel and exploring the world. This world has so many beautiful and unexplored places, so many inspiring people and so many untold stories that’s why we decided to show the beauty that surrounds us on this blog.

It’s never easy when you start something new, something different. But it is not easy to shake for 27 hours by bus to come to the sea, but then again you forget everything when you see this endless blue sea. And finally you can talk senseless all beauty of the sea, and what is bothering you hardly can remember.

We will try to help you overcome all hardships and get the most you can from the trips that are ahead of you.

Everything seems difficult and impossible until it is done.

Ostavi svoj komentar

avatar
  Subscribe  
Obaveštavaj me o