Scroll down for English

Ibar, Zapadna Morava i Ribnica su reke sa kojima Kraljevo može da se pohvali. Prema nekim pretpostavkama, donji Ibar je „prvobitna srpska oblast“.

Interesantne Manifestacije

Veseli spust – ekipe sa čamcima se okupljaju ispod istorijskog grada Maglič odakle kreće spust čamcima rekom Ibar.

Savet ako se odlučite da sledeće godine posetite ovu manifestaciju obavezno proverite da temperatura bude preko 30 jer je Ibar hladna reka. Takođe imajte u vidu da ćete skroz biti mokri. Pazite se Sunca i ponesite kremu za sunčanje. Ako želite da sačuvate stvari od previše vode stavite ih u kantu ili kutiju koja se hermetički zatvara. Sitnice kao što su žvake, cigarete, novac možete ubaciti u flašu koja ima veći otvor (voda-voda na primer) i to vezati oko vrata. Veseli spust je glasno mokra zabava. Trubači i prskanje. Pa ko voli nek izvoli sledeće godine u julu:)

Manifestacija Dani Jorgovana (maj) posvećena je dolasku princeze Jelene Anžujske na srpski dvor. Manifestacija oživljava legendu o „ Dolini jorgovana“, jedinstvenoj dolini u Ibarskoj klisuri, u kojoj je kralj Uroš I , pred dolazak svoje neveste iz Francuske u Srbiju, naredio da se posade mirisni jorgovani, kako bi budućoj srpskoj kraljici ulepšao prvi utisak o novoj domovini.

Džezibar – kraljevački internacionalni džez festival. Svake godine maturanti igraju svoj ples u Kraljevu. Pešačka akcija Narcisu u pohode je jedna od najstarijih događaja u Srbiji.

U okolini Kraljeva su Vrnjačka banja, Mataruška banja, Vitanovačka banja i Sirčanska banja.

Mi smo bili u Vrnjačkoj banji i manastiru Žiča klikni ovde da pročitaš više o tome.

Manastir Žiča je jedan od najpoznatijih i najznačajnijih srpskih srednjevekovnih manastira. Manastir Studenica, koga je osnovao Stefan Nemanja 1190., još jedan od bisera srpskog srednjovekovnog graditeljstva i jedan od najvećih i najbogatijih manastira Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi na teritoriji Kraljeva.

Zanimljivosti

Na kraljevački aerodrom Morava sleteo je prvi civilni avion, čime je ovaj, ranije isključivo vojni aerodrom, počeo da funkcioniše kao mešovita vojno – civilna vazdušna luka. Među putnicima na tridesetominutnom letu iz Beograda bili su bivši predsednik Srbije Boris Tadić, bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac.

U Kraljevu možete videti kulturno-istorijskih spomenika: Gospodar-Vasin konak (trenutno u posedu SPC), manastiri Žiča i Studenica i srednjovekovni grad Maglič.

Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ je osnovana 1945. godine. U prošlosti je to bila Čitaonica Karanovačka osnovana 1868. godine. U Narodnom muzeju se osim izložbi održavaju i koncerti klasične muzike.

Popnite se na Panoramu (hotel Turist) i doživite Kraljevo iz ptičije perspektive. U gradu na obali reke (blizu gradskog bazena) ima dosta kafića u kojima može lepo da se uživa.

Znaš više o Kraljevu? Pošalji nam svoju priču! konkurs@stiklakafakravata.com
Hvala Turističkoj Organizaciji Srbije i Kraljeva. Kao i uvek tekst je nastao na osnovu našeg iskustva i on je prikaz našeg ličnog mišljenja.
http://www.jutok.org.rs/
Veseli Spust 2015
Veseli Spust 2015
 


Sličice iz Kraljeva
Sličice iz Kraljeva

Ibar, the West Morava and Ribnica are rivers with which Kraljevo can be proud. According to some assumptions, the lower Ibar „the original Serbian power.“

interesting Events

The Marry race – teams with boats gather under the historic city Maglič where moving downhill by boats on Ibar River.

Tips
If you decide to visit next year this event, always check that the temperature is over 30 because of the cold river Ibar. Also keep in mind that you will be completely wet. Beware of the sun and bring sunscreen. If you want to keep things from too much water, put them in a bucket or box, which hermetically seals. Small things like chewing gum, cigarettes, money can be put into a bottle that has a larger hole (water to water, for example) and tie it around the neck. Cheerful Marry race is loudly wet fun. Trumpeters and splashing. So who would like to go there next year in july? 🙂

Days of Lilacs, dedicated to the arrival of Princess Helen of Anjou the Serbian court. The event brings to life the legend of „the Valley of Lilacs“, unique in the valley of the Ibar gorge, in which the king Uros I, before the arrival of his bride from France to Serbia, ordered the crew fragrant lilacs, to the future Serbian queen made my first impression of the new country.

Džezibar – Kraljevo International Jazz Festival. Every year, the seniors play their dance in Kraljevo. Hiking actions Narcissus Revisited is one of the oldest events in Serbia.

In the town of Kraljevo are Vrnjacka spa, Mataruška spa, Vitanovačka spa and Sirčanska spas.

We wisited Vrnjacka banja and Zica – Vrnjacka spa read more about it here!

Zica Monastery is one of the most famous and most important Serbian medieval monasteries. Monastery Studenica, founded by Stefan Nemanja in 1190, is one of the pearls of Serbian medieval architecture and one of the largest and richest monasteries of the Serbian Orthodox Church, which is located on the territory of Kraljevo.

On Kraljevo airport Morava landed the first civilian aircraft, which this previously exclusively military airport, started functioning as a mixed military – civilian air port. Among the passengers on the thirty-minute flight from Belgrade were former President of Serbia, Boris Tadic, former Defense Minister Dragan Sutanovac.

In Kraljevo, you can see the cultural and historical monuments: Lord-Vasin konak (now owned SPC), Zica Monastery and the medieval town of Maglic.

National Library „Stefan the First Crowned“ was established in 1945. In the past it was a reading room Karanovačka established in 1868. In The National Museum, besides the exhibition, there are maintained concerts of classical music.

Climb to the Panorama (hotel Tourist) and experience a bird’s eye view of Kraljevo. In the city on the banks of the river (near the city swimming pool) there are plenty of pubs where you can dance and enjoy.

You know more about the Kraljevo Send us your story! konkurs@stiklakafakravata.com
Thanks to the Tourist Organization of Serbia and Kraljevo. As always, the text is created on the basis of our experience and it is a representation of our personal opinions.
http://www.jutok.org.rs/?lang=en

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *