SRBIJA

PUTOPIS – ŠTA SVE MOŽEŠ DA DOŽIVIŠ U SRBIJI ZA 48 SATI (DRUGI DEO) / TRAVELOGUE – WHAT YOU CAN EXPERIENCE IN SERBIA FOR 48H (PART TWO)

Scroll down for English

PUTOPIS

Pristajemo na obalu i obilazimo manastir Nikolje. Otvaramo vrata i odjednom nas obliva MIR. Osećaj kada uđete u crkvu u kojoj je sve isto kao i pre više od 500 godina je stvarno neopisiv. Kao da je vreme stalo. Zaboravi se na sve. Postoji samo ovaj trenutak. Ni sada nismo sigurni koliko smo tačno vremena proveli u dvorištu crkve, ali delovalo je kao večnost koja prebrzo prolazi.

Realnost nas tera da se vratimo u grad. Srećni, zadovoljni i nekako rasterećeni, vraćamo se u centar Čačka. Program karavana Moja Srbija je polako počinjao. Bilo je pretoplo, ali su se ljudi ipak skupili da gledaju najmlađe kako uz igraju u narodnim nošnjama uz tradicionalnu muziku.

Mi nastavljamo naše putešestvije. Odlazimo u obilazak Atomske banje. Ponovo prelepi krajolici. Prelepo i funkcionalno sređena banja. Ova banja je totalna suprotnost Ovčar banje. To je veoma živo mesto na kome su i bolesni nasmejani. Pričali su nam da kod kuće neki od njih nemaju slobodu kretanja jer zgrade nisu prilagođene njihovim potrebama. Ovde, kažu kroz osmeh, uživaju i leče se. Pijemo tursku kafu koja nas osvežava iako je temperatura preko 30 stepeni a zatim se vraćamo u Čačak.

Turistička ogranizacija Čačka je organizovala šetnju gradom. Obišli smo Rimske terme, muzej, galeriju Nadežde Petrović, crkvu Vaznesenja Gospodnjeg… Najveći utisak ostavila je gospođa koja nas je provela kroz muzej i koja nas je upoznala sa istorijom ovog grada. Na zanimljiv i interesantan način pokušava da zainteresuje ne samo naše ljude, već i strance za istoriju. Srećni smo što uspeva u tome JER MI SMO SE SUPER PROVELI U MUZEJU!

Imali smo slobodno popodne pre nego što krenemo za Kraljevo. Pitali smo za najbolju brzu hranu, poslali su nas malo dalje od centra na Šiš ćevap. Ne samo što smo dobro jeli već smo dobili još jednu vrednu lekciju. Videli smo advokatsku kancelariju koja je skoro pa može se reći pod vedrim nebom. Čovek je osposobio deo nezavršene kuće i tu prima stranke, na otvorenom. Dokaz da ništa nije nemoguće, ako je želja jaka. Dokaz za to je i ogroman fikus sa kojim smo se kasnije našli oči u oči. Fenomenalno! Džungla u zgradi u centru grada. Kakav dan. Ko bi reako da grad kao što je Čačak može toliko da ponudi?!

Odlazimo za Kraljevo, umorni ali puni prelepih utisaka. Čačak nas je razmazio tako da smo od Kraljeva očekivali mnogo više. Pao je mrak ali brzo stižemo do smeštaja. Bez obzira na umor odlazimo da obiđemo centar. Slučajno srećemo drugare volontere i iz organizacije Srbije za mlade pa sa njima krećemo u istraživanje kafića na obali Ibra. Lepo smo se proveli ali nismo znali šta nas očekuje sutra tako da smo već u jedan sat iza ponoći bili u krevetu.

Probudili smo se pre 6 jer su nam rekli da idemo na reku. Uz zanemarljive poteškoće ubrzo ponovo uživamo u prirodnim lepotama na izlasku iz Kraljeva. U daljini vidimo tvrđavu Maglič. Gužva je. Vuku se čamci, hrana, piće. Puno je policije koja usmerava saobraćaj. Stižemo na obalu gde nam pokazuju koji je naš čamac.

Čekaj malo kakav čamac? Gde smo? Ubrzo smo krenuli da se spuštamo sa celom ekipom Veselog Spusta rekom Ibar do Mataruške banje. Trubači. Ledena voda. Odlično vreme. Mirno nemirna reka i predobro raspoloženje. Nismo se ni opasuljili a već smo jeli dobar pasulj, na travi, na odmorištu u Mataruškoj banji.

Odatle smo uhvatili taksi (70 dinara po osobi) koji nas je odvezao do centra Kraljeva. Spust se nastavio rekom do grada ali mi na žalost nismo imali vremena. Kraljevčani nisu toliko ljubazni kao Čačani, ali su nas uputili na najlepše mesto u gradu. Panorama. Ulazimo u hotel Turist kroz koji mora da se prođe kako bi se stiglo do najboljeg pogleda. Penjemo se liftom i pred nama se ukazuje pogled na grad iz ptičije perspektive. Bilo je oko 3 sata popodne, temperatura je bila preko 30 stepeni, grad je bio pust. Svi su pronašli mesto koje će ih štititi od Sunca.

Mi smo pronašli dobru tursku kafu sa pogledom 🙂

Hvala Turističkoj Organizaciji Srbije, Čačka i Kraljeva. Kao i uvek tekst je nastao na osnovu našeg iskustva i on je prikaz našeg ličnog mišljenja.

 

 


karavan moja srbija putesestvije 2 moja srbija karavan putesestvije putopis 1 moja srbija karavan putešestvije3

 


We reach the coast and visit the monastery Nikolje. We open the door and suddenly bathed us peace. The feeling when you walk into a church where everything is the same as for more than 500 years is really indescribable. As if time has stopped. Forget everything. There is only this moment. Even now we are not sure exactly how much time we spent in the yard of the church, but it seemed like an eternity which goes by too fast.

Reality forces us to go back to the city. Happy, satisfied and somehow relieved, we go back to the center of Cacak. Program Tour My Serbia was slowly beginning. It was extremely hot, but people were still gathered to watch the children how play old dance – kolo, in national costumes with traditional music.

We continue our journey. We go on a tour of Atomic Spa. Again beautiful landscapes. It’s beautiful and functionally arranged spa. This spa is completely opposite Ovčar spa. It is a very lively place where the sick are smiling. They told us that at home some of them do not have freedom of movement because the buildings are not adapted to their needs. Here, they say with a smile, enjoy and healing . We drink Turkish coffee which refreshes us even if the temperature is over 30 degrees and then we went back to Cacak.

Travel ogranization of Cacak has organized a walk. We visited the Roman baths, a museum, a gallery of Nadezda Petrovic, Church of the Ascension of the Lord … The biggest impression was made by the lady who took us through the museum and who introduced us to the history of this city. In an interesting and fun way she trying to attract the interest not only of Serbian people, but also foreigners for history. We are happy to say that she thrives in this because we had a great time at the Museum!

We had the afternoon off before we head to Kraljevo city. We asked for the best fast food, they sent us a little further from the center to try the shish kebab. Not only we ate well, but we got another valuable lesson. We saw a lawyer’s office, which is almost can be said, located under the open sky. The man has enabled part of the unfinished house and there receives clients, outdoor. The proof that nothing is impossible if the desire is strong. Proof of this is the huge ficus with whom we later found face to face. Awesome! The jungle in the building in the city center. What a day. Who would say that city like Cacak have so much to offer ?!

We’re going to Kraljevo, tired but full of beautiful impressions. Cacak has spoiled us so we expect from the Kraljevo much more. It was dark but soon we reach accommodation. No matter how tiered we was we are going out to explore the center. Accidentally meet friends and volunteers from the organization Serbia for youth and with them we explore the cafés on the banks of the Ibar. We had a great time but we did not know what awaits us tomorrow, so one hour after midnight we were in bed.

We woke up before 6 because they told us to go to the river. With minor difficulties soon again we enjoy the natural beauty while we are leaving Kraljevo. In the distance we see Maglič. Crowd. There was a lot of boats, food, drinks. We saw police, who directed traffic. We arrive on the coast where they showed us our boat.

Wait a minute, what boat? Where are we? Soon we started to descend with the entire team Marry Plunge by the Ibar River to Mataruska Banja spa. Trumpeters. The icy water. Great time. Quiet restless rivers and mood too. We did not even get what is going on and already we ate good beans, on the grass, on the landing in Mataruska spa. This day started amazing.

From there we caught a taxi (70 dinars per person) which took us to the city Kraljevo. Veseli spust journey continued by the river to the town but we unfortunately did not have time. People in Kraljevo was not so kind as people from Cacak, but referred us on the most beautiful place in the city. Panorama. We enter the hotel Turist through which must pass in order to reach the best view. We climb the elevator and in front of us indicates views of the city from a bird’s perspective. It was about 3 o’clock in the afternoon, the temperature was over 30 degrees, the city was deserted. Everyone have found a place that will protect them from the sun.

We found a good Turkish coffee with a view 🙂


We tried as much as possible to visit and experience Cacak and Kraljevo for a little more than 48 hours. It is so many content offered by these cities and you can see it only when they walked toward them. We remember Cacak when we hear or read a song of Vladislav Petković Dis, or when we see the some painting of Nadezda Petrovic. Kraljevo reminder are pictures of Zica Monastery. Yet these two cities are not just history. They offer a modern tourist animation, perhaps even offer more than a coastal settlement in which you go to holiday this year.

You’re right, they do not have sea to offer and if you are wondering why you have to go on holiday or even a day visit any of these places we can only tell you that we were skeptical when we started this journey. Once again, we are convinced that Serbia is a beautiful country and that she’s just missing sea to become perfect.

Thanks to the Tourist Organization of Serbia, Cacak and Kraljevo. As always, the text is created on the basis of our experience and it is a representation of our personal opinions.

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *