Saveti za putovanja TOP 5 / TOP 10

TOP 3 NEZGODNE SITUACIJE KOJE SMO DOŽIVELI NA PUTOVANJIMA / CONFESSION TOP 3 AWKWARD SITUATIONS WE EXPERIENCED ON JOURNEY

Scroll down for English

Gde god da putujete i koliko god da planirate, na kraju kada stignete na destinaciju nikad ne znate šta može da vas sačeka. Poslednjih par godina smo barem jednom mesečno na putu. Jasno je da ne može sve da prođe glatko 🙂 Sva sreća pa nismo namćori i imamo smisao za humor pa se sad zezamo sa tim situacijama. Nije sve jedno ni kad si na domaćem terenu a kamoli kad si u stranoj zemlji o kojoj ne znaš ništa… U svakom slučaju nezgodne situacije pomognu da naučiš nešto novo, jel da?

Idemo hronološki, naše TOP 3 NEZGODNE SITUACIJE

Situacija broj 1 – Zakintos i trajekt / TOP 3 NEZGODNE SITUACIJE

Zakintos je prelepo ostrvo. Stvarno smo ga doživeli i na najbolji i na najgori mogući način. Na to putovanje je krenulo nas šestoro. Kad toliko ljudi treba da se složi oko jedne stvari na kraju uvek ispadne nešto što ne bi trebalo. Mi smo se prilagodili njima i nismo uplatili avionske karte, pa smo se truckali busom. Ok sve bi to možda bilo fenomenalno, da u busu nisu svi bili naježeni jer je put trajao više od 24 sata. Osim toga vozač je promašio put, pa smo zakasnili na trajekt. Možete zamisliti naše face kad smo videli da nam sa trajekta mašu… Svi oko nas su bili u kupaćim kostimima dok smo mi bili u trenerkama jer je u Srbiji bilo hladno kad smo pošli. Na kraju posle skoro 30 sati smo stigli na ostrvo. Ovo definitivno nije bilo putovanje u kome smo uživali. Više nam je bilo u magli jer smo se jedva odmorili od puta a već smo morali da krenemo nazad. Tad smo naučili da:

1. Dobro biraj društvo za putovanje

2. Jeftinije nije uvek najbolji izbor

3. Avion je zakon ako ima više od 600km puta u jednom pravcu

Situacija broj 2 – Aerodrom i kofer / TOP 3 NEZGODNE SITUACIJE

Avioni su kul limene cevi koje služe kao fina zamena za teleport. Za par sati možeš da budeš bilo gde. Check in, skener ovaj, skener onaj, malo se promuvaš pro fri šopu, sedneš, odslušaš par pesama ili gledaš u navigaciju gde si trenutno i stigo si. Ipak ako se zezneš sa koferom celo ovo leteće iskustvo može da se pretvori u pakao. Imali smo dve takve situacije. Prvi put kad smo putovali avionom sletali smo na veoma mali aerodrom, koji ima samo 2 piste. Zašto je to važno? Pa manji aerodromi su uglavnom slabo organizovani i jednostavno nije ih briga. Liče na autobuske stanice i brinu samo o tome da avion poleti i sleti kako treba. Bar smo mi stekli takav utisak. Šta se desilo? Pa polomili su nam kofere. Oba, da. Ručke su izmrvili, točkiće izgubili. I to ne samo nama. Tako da smo bukvalno u rukama morali da nosimo kofere koji se raspadaju do taksija. Nismo dobili ni izvinjenje, samo papire i mail na koji da pošaljemo žalbu. Ni posle 4 godine nismo dobili odgovor….

Veći aerodrom znači veću gužvu i veću mogućnost da vam izgube kofer, što se nama naravno desilo. Prvo što su nas kad smo izašli iz aviona sačekali obezbeđenje i gospođa koja brine o aerodromu. Vrlo zanimljivo iskustvo, kao iz američkih akcionih filmova kad dilere droge hapse na fin način. A onda su nas proveli kroz ceo aerodrom brzinom svetlosti do odeljenja izgubljeno-nađeno. Sva sreća pa smo našli naše stvari, međutim to nas dovodi do situacije broj 3…

Ovde smo naučili da:

1. Kofer mora da bude jak, čvrst, kao da idete u džunglu i kao da će da se bori sa tigrovima, e tako treba da ga birate. Najbolje da probate da ga šutirate da vidite da li može da izdrži!

2. Taj kofer morate da uvijete u foliju, što više folije to bolje i molite se da vam ne traže da ga otvorite jer vam je punjač u čudnom položaju blizu gaća.

3. Ako hoćete da naplatite štetu od aviokompanije morate da prizovete pomoć od Univerzuma i moći masovnih medija. Ako počnete dovoljno da ih prozivate na društvenim mrežama i u tome vas podrže drugi uspećete!

Situacija broj 3 – Nestao transfer i lokalni autobus / TOP 3 NEZGODNE SITUACIJE

Kad nam se izgubio kofer i kad smo ga kasnije našli shvatili smo da smo izgubili par sati i trasfer. Iako su oni imali naš broj nisu nas pozvali, jednostavno su otišli kada su videli da nas nema na izlasku. Probali smo da ih zovemo, međutim njihov neverovatno loš engleski doveo nas je u neverovatno zabavnu situaciju. Posle sto poziva i nesporazuma, odustali smo od njih i probali da potražimo pomoć na drugoj strani. Kako to uvek biva taksista nije bilo u blizini a grupni transferi su svi bili popunjeni, morali smo da se snađemo. Jedino rešenje nam je bio gradski prevoz. Nismo imali pojma kuda idemo. Dali smo vozaču adresu smeštaja on nam je pokazao da je to taj bus. Vozili smo se nekih pola sata kad nam je rekao da izađemo i pomogao (da pomogao nam je da nađemo smeštaj sa adrese).

Tada smo naučili da:

1. Jedan ide po kofer drugi ide da traži transfer, inače vreme ne staje, a na aerodromima je život veoma brz.

2. Bez obzira na rezervacije proveriti kako voze lokalni autobusi / vozovi i koji staje u blizini hotela, ako hotel nema svoj prevoz, a od tad uvek gledamo da ga ima 🙂

3. Ima dobrih ljudi koji su spremni da pomognu

Šta se vama nezgodno desilo na putu? Kako ste prebrodili nezgodne situacije?

***


***

Wherever you travel, as long as you are planning, at the end when you reach your destination you never know what can you find there. The last few years we are at least once a month on the road. It is clear that not everything can go smoothly 🙂 Luckily we we are not grumpy persons and we have a sense of humor so now we mess with these situations. It’s not cool when you end up in an awkward situation, even when you’re on the domestic field and much less when you’re in a foreign country of which you know nothing … In any case awkward situation help you to learn something new, right?

Let’s go chronologically, our TOP 3 awkward situation

Situation No. 1 – Zakynthos and ferry / TOP 3 awkward situation

Zakynthos is a beautiful island. We really experienced the best and the worst possible way. On that journey went six of us. When so many people need to agree on one thing in the end always turns out something that should not be. We have to adapt to them and we did not go by plane , so we was bouncing by bus. Okay All of this could be awesome, if in the bus not all were cowed because the trip took more than 24 hours. Besides the driver is missed road, so we missed the ferry. You can imagine our faces when we saw people waving to us from the ferry … Everyone around us were in bathing suits while we were in tracksuits because in Serbia was cold when we left. Finally, after nearly 30 hours we arrived on the island. This is definitely not a journey in which we have enjoyed. For us it was all blur because we are barely rested from the trip and we have already had to go back. Then we learned that:

1. Wisely choose the company for the trip

2. Cheaper is not always the best choice

3. The plane is a law if there are more than 600km of road in one direction

Situation No. 2 – Airport and Suitcase / TOP 3 awkward situation

Planes are cool brass tubes that serve as a fine substitute for teleport. In a few hours you could be anywhere. Check in, this scanner, the scanner, the duty free shopping, sit, listen few songs or watch the navigation where you are now and you made it. However if you screw with a suitcase this whole flying experience can be turned into hell. We had two situations like that.The first time we traveled by plane, we landed at a small airport, which has only two runways. Why is it important? Well smaller airports are generally poorly organized and simply do not care about you. It looks like a bus station and only care about the plane takes off and lands properly. At least we have that impression. What happened? So they broke our suitcases. Both, yes. Handles are crumbled, dots lost. And not just ours from that flight. So we are literally in the hands had to carry suitcases which decomposed to taxi. We did not even get an apology, just the paperwork and mail to which we need to send a complaint. Even after 4 years we have not received an answer …

The larger airport means busier and more possibility that somehow they will lose your suitcase what happened to us naturally. First we wellcomed by security and the lady who takes care of the airport. Very interesting experience, as well as from American action movies when drug dealers arrested on airports nicely. Then we were taken through the entire airport by the speed of light to the lost and found department. Luckily we found our stuff, but this brings us to a situation number 3 …

Here we learn that:

1. The suitcase has to be strong, tough, as you go into the jungle and as he was going to fight with tigers, that is how you need to choose it. Best to try to kick him to see whether he can hold on!

2. This case must be screwed into the foil, the more foil, the better, and pray that someone do not seek to open it because they saw the charger is in a strange position near underwear.

3. If you want to get payment of the damage from the airlines you have to call on help from the universe and the power of mass media. If you are doing enough to denounce them in social networks and other support that you will succeed!

Situation No. 3 – Gone transfer and local bus / TOP 3 awkward situation

When we lost the suitcase and when we later found it we realized that we had lost a couple of hours and the trasfer. Although they had our number, we were not called, they simply left when they did not saw us . We tried to call them, but their incredibly bad english led us into an incredibly entertaining situation. After hundreds of calls and misunderstandings, we gave up on them and tried to seek for help elsewhere. As it always happens the taxi driver was not in the vicinity, and group transfers were all full, we had to somehow find our way. The only solution was public transport. We had no idea where we’re going. We gave the driver the address of accommodation he showed us that it is the right bus. We drove about half an hour when he told us to go out and helped (yes helped us to find accommodation!).

Then we learned that:

1. One goes by suitcase, the other one goes to seek a transfer, otherwise the time does not stop, and at airports life is very fast.

2. Notwithstanding the reservations check how they drive local buses / trains and which stops near the hotel, if your hotel does not have transport, and since then we always look to have it 🙂

3. There are good people who are willing to help

Did you had some inconvenient situations happened on the journey? How did you overcome awkward situation? Tell us your story.

 

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *