TURISTIČKE AGENCIJE ILI INDIVIDUALNO PUTOVANJE /
Scroll down for English

Pisali smo o prednostima i manama rezervacije smeštaja online. Od kako smo napisali taj tekst mnogi od vas su se javili sa istim ili sličnim pitanjem –

ŠTA JE BOLJE – ORGANIZACIJA PUTOVANJA U SOPSTVENOJ REŽIJI ILI JE IPAK BOLJE UPLATITI ARANŽMAN PREKO NEKE TURISTIČKE AGENCIJE

Prvo ćemo se baviti činjenicama

TURISTIČKE AGENCIJE

√ ZA

1. Nema odgovornosti, na vama je samo da izaberete proverenu agenciju koja će vam sve srediti. Vi treba samo da se spakujete i da odaberete destinaciju, naravno i da platite.

2. Proverene destinacije – turističke agencije redovno proveravaju stanje u zemljama u koje šalju svoje putnike, tako da je mala verovatnoća da će vas tamo sačekati neko vanredno stanje

3. Smeštaj je uglavnom proveren i neće vas poslati u neku šupu osim ako to ne platite

4. Organizovane ekskurzije – sve što prosečan turista želi da vidi oni znaju gde je i odvešće vas tamo, naravno uz određenu naknadu.

5. Ako nešto nije ok, agencija će to da sredi, na ovaj ili onaj način

⊗ PROTIV

1. KUD SVI TU I MALI MUJO – Verovatnoća da ćete moći da vidite bilo šta više od agencijske ponude je ravna nuli

2. Oni su prodavci i ubediće vas da vam nešto treba i ako vam ne treba. Kao što je na primer ako idete na more, da je bolje da uplatite hotel na plaži sa bazenom, koji nije mnogo skuplji samo stotinu eura. Možda vama ne treba bazen sa pogledom na more ali vam se učini kao dobra ponuda jer je to samo SAD.

3. Čitajte između redova – smeštaj sa mnogo zvezdica i po povoljnoj ceni znači uglavnom da je daleko od svih mogućih dešavanja, pa čak i od plaže ili žičare, jer 10 min od plaže nije isto automobilom i peške, niti je isto uz brdo i niz brdo, pogotovo ako prži sunce ili je minus 20.

4. Pokušaće da vam naplate sve i više od toga, jer dok poplaćaju smeštaj, ekskurzije, ulaznice i sl mora nešto i njima da ostane.

5. Dobro proučite ugovor i šta konkretno ponuda nudi, jer ne uračunate avio takse mogu da znače 10 ali i 100 eura više. Takođe transfer od I do aerodroma može biti 50 i više eura ako nemate organizovan.

INDIVIDUALNO PUTOVANJE / PUTOVANJE U SOPSTVENOJ REŽIJI

√ ZA

1. Sloboda – Možete da idete gde hoćete i kad hoćete. Niste vezani za satnicu agencije niti za druge ljude. Možete da vidite i ono što nije u turističkoj ponudi

2. Jeftinije je – kad se sve sabere i oduzme ako se dobro isplanirate možete puno da uštedite

3. Ekskurzije – kada odlučite šta želite da posetite možete da se iznenadite se koliko su niske cene ulaznica u odnosu na ono što agencije nude (u agenciji je skuplje zbog vodiča na maternjem jeziku)

4. Ako vam se ne sviđa – promenite! Izbegavajte plaćanje usluga unapred kako biste ako vam se ne sviđa mogli da skratite svoj boravak u nekom hotelu npr.

5. Prilagodite sebi sve – Ako želite odmor planirajte odmor, ako želite da se prodrmate organizuje adrenalinske izlete i slično. Ne morate da se prilagođavate tuđim potrebama.

⊗ PROTIV

1. Morate dobro da se organizujete, što može da bude naporno

2. Morate SVE dobro da istražite I da mislite na raznorazne sitnice

3. Može da se desi da pogrešite u organizaciji jer ne znate teren

4. Kod istraživanja putem Interneta potrebno je da dobro procenite iskrene i korisne komentare, i razgraničiti ih od reklama

5. Opterećenje – kada radite sve sami možete biti pod velikim stresom i stalno u grču ŠTA AKO… Ako se tako osećate bolje vam je da idete preko agencije jer putovanje je radost a ne stres.


 

Na kraju možemo vam reći da mi svoja putovanja planiramo sami. Od road tripova preko mesečnih putovanja. Nije da zaobilazimo agencije nego jednostavno naša interesovanja su drugačija od onoga što oni mogu da ponude. Ili bar mi nismo naišli na pravu agenciju 🙂

Što se tiče kratkih izleta (2 dana) po gradovima Evrope, kada bismo išli, verovatno bismo išli preko neke agencije, da ne bismo morali da vozimo auto već da bismo se odmorni fokusirali na nove doživljaje i mesta 🙂

Nemamo posebno loša iskustva sa turističkim agencijama samo više volimo da budemo slobodni, sami sa sobom jer ceo svet je jedna velika ekskurzija koju želimo sami da istražimo. Dosta toga može da se vidi na Google.com. Ipak osećaj koji se javi kada posle nekoliko sati vožnje sam uspeš da pronađeš neko mesto ne može da se plati u agenciji.

***

We wrote about the advantages and disadvantages of the reservation accommodation online. Since we wrote this article many of you have wrote to us to ask the same or a similar question –

WHAT IS BETTER – travel organization by ourselves OR IS STILL BETTER TO PAY ARRANGEMENT OVER SOME TRAVEL AGENCIES

First we deal with the facts

TOURIST AGENCIES

√ YES

1. No liability, the rest is just to choose a proven agency that will take care of everything. You only need to pack and to choose a destination, and of course to pay.

2. Proven destinations – travel agencies regularly review the situation in the countries to which they send their passengers, so it is unlikely that will meet you thre some some state of emergency

3. Accommodation is mostly checked and they will not send you into some shed unless you do not pay and ask for that

4. Organised excursions – everything the average tourist wants to see they know where is it and they’ll take you there, of course, for a fee.

5. If something is not ok, the agency will arrange that, in one way or another

⊗ AGAINST

1. Where is everyone go, you’ll go to – The probability that you will be able to see anything more than the agency offers is zero

2. They are sellers and will try to convince you that you need something even if you do not need. As for example if you go to sea, it is better to pay for a hotel on the beach with swimming pool, which is not much more expensive just for a hundred euros. Maybe you do not need a swimming pool with a sea view but you feel like a good offer, because it is only RIGHT NOW at that price.

3. Read between the lines – accommodation with many stars and at an affordable price usually means that is far from all sorts of events, and even from the beach or the ski lift, for 10 minutes from the beach is not the same by car and on foot, or is it up the hill or down the hill, especially if the sun burns or it is minus 20˚.

4. They will try to charge you everything more than that because while they pay accommodation, excursions, entrance fees, etc. must left something for them .

5. Familiarize yourself with the contract and what specific bid is offered, because flights without included taxes could mean 10 or more than 100 euros. Also, transfers to and from the airport can be 50 or more euros if you do not have organized before.

Individual travel / Planning travel by yourself

√ YES

1. Freedom – You can go where you want and those when you want. You are not tied to a schedule of the Agency or to other people. You can see and those things that are not in the tourist offer

2. It is cheaper _ – when all is summed up If you get good plan you can save a lot

3. Excursions – when you decide what you want to visit, you can be surprised how much ticket prices are low compared to what agencies offer (the agency you pay more expensive due to guide in their native language)

4. If you do not like – change! Avoid paying for services in advance to if you do not like can short your stay in a hotel for example.

5. Customize everything – If you want to relax plan your holiday vacation, if you want to shake yoursel organize adventure trips and things like that. You do not have to adapt to other people’s needs.

⊗ AGAINST

1. You need to organize well, which can be a chore

2. You need to explore EVERY SINGLE THING and to think of all sorts of little things

3. It can happen to make a mistake in the organization because you do not know the terrain

4. In research on the Internet it is necessary to consider well the sincere and helpful comments, and to delineate them from advertising

5. Load – when you’re doing it all by yourself you can be very stressed and constantly jerked with a question WHAT IF … If you feel like this you better go via travel agencies because travel has to be joy rather than stress.


 

At the end we can say that we are planning most of our trips alone. From road trip through monthly trips. Not that we rather skip agencies but simply our interests are different from what they can offer. Or at least we did not find the right agency 🙂

As for short trips (2 days) in the cities of Europe, where we were going, we would probably go through an agency, because we would not have to drive the car but to be refreshed focus on new experience and places 🙂

We do not have particularly bad experiences with travel agencies we only prefer to be free, with ourselves because the whole world is one big excursion and we want to investigate and feel it alone. A lot of things can be seen on Google.com. Still feeling, that occurs when after several hours of driving we manage to find some place, can not be paid in the agency.

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *