Saveti za putovanja TOP 5 / TOP 10

Zašto ne treba da putujete busom, vozom ili automobilom / Why you should not travel by bus, train or car

Scroll down for English

Ako niste mogli da odlučite da li vam je bolje da putujete busom, vozom ili automobilom na osnovu dobrih strana putovanja ovim prevoznim sredstvima, možda će vam odluka biti lakša kada pročitate ovaj post.

Zašto je loše putovati automobilom?

– Opasnost (automobili učestvuju u najviše saobraćajnih nezgoda)
– Prtljag (nosite sve što vam treba I ne treba da vam na kraju treba više vremena da se raspakujete nego da pređete od tačke A do tačke B
– Ruta (kada sami birate svoju rutu može da se desi da izaberete loš put, koji će po navigaciji da bude kraći ali ćete vi u stvarnosti putovati mnogo sporije zbog uslova na putu, zato je dobro raspitati se kuda voze autobusi)
– Vreme puta (možda ćete želeti da što pre stignete i zato ćete doneti odluku da ne pravite pauze što vaas može dovesti u opasnost. Takođe ako stajete na svakih trideset kilometara kad god vidite nešto interesantno produžićete put više nego što je stvarno potrebno i premorićete se bez potrebe)
– Novac (morate da sipate gorivo više nego što vam je potrebno, za svaki slučaj, takođe morate da platite putarine, vinjete, feri, taksi…, što može da iznese ne više nego autobuska, nego avio karta)

Zašto je loše putovati autobusom?

– Opasnost ( po zakonu na dužim relacijama autobus mora da ima 3 ili više vozača, u suprotnom svi putnici su u opasnosti zbog nesavesne vožnje)
– Ruta (ako vozači I vodič puta nisu usaglašeni desi se da autobusi promaše rutu i voze više stotina kilometara bez potrebe)
– Sedište (imate određeno mesto gde ćete sedeti od početka do kraja puta, što putovanje ne čini komfornim, čak ni ako imate dodatan prostor za noge)
– Buka (ako ima male dece koja plaču ili nervoznih ljudi kojima ne treba razlog za svađu vožnja autobusom može da bude pakao)
– Prozori u autobusima koji idu na duže putovanje se ne otvaraju. Ako klima ne radi može biti veoma zagušljivo, a vožnja može da bude paklena.

Zašto je loše putovati vozom?

– Brzina (stari voz i pruga koja se ne održava, kao što je slučaj u Srbiji znači putovanje od Beograda do Novog Sada koje traje više od 4 sata, dakle ako vam je bitna satnica a niste u Kini, Japanu ili nekoj zemlji koja je poznata po voznom / metro saobraćaju preskočite voz)
– Kupe (u kupeu možete biti smešteni sa raznim ljudima, što može biti poprilično neprijatno ako su ljudi nervoznim ili ako vam neko deluje sumnjivo)
– Stari voz može da znači da je unutra prljavo, zagušljivo i neprijatno za duže putovanje
– Vozovi se najviše pojavljuju u horor filmovima, tako da ako ste bojažljivi a gledate ove filmove neće vam biti prijatno kad padne noć.
-Nema stajanja (stajanja su kratka, samo u stanicama i tu nema vremena da putnici izađu napolje. Na dužim relacijama putuju vozovi koji imaju u ponudi restoran, toalet, spavaća kola, pa čak i prodavnicu)

Nadamo se da smo vam pomogli i da ćete sada, u zavisnosti od svojih potreba odlučiti kojim prevoznim sredstvom ćete da putujete.

***


***

If you could not decide whether it is better to travel by bus, train or car based on the good side trip by this means of transportation, you might be easier making decision when you read this post.

Why is bad idea to travel by car?

– Danger (cars participating in most traffic accidents)
– Baggage (carry everything you need you do not need to provide that in the end need more time to unpack but to move than point A to point B
– Route (when you choose your route can happen to choose a bad way, which shall be navigating shorter but you will actually travel much more slowly due to road conditions, so it is good to ask where the busses are driving)
– Journey time _ (you may want to arrive as soon as possible and therefore will decide to not take breaks and that can be dangerous. Also if you step on every thirty kilometers whenever you see something interesting will extend way more than you really need and you get tiered with no need)
– The money (you have to refuel more than you need, just in case, you also need to pay tolls, vignettes, ferries, taxis …, which may present much more than ticket for bus, or even flights sometimes)

Why is it bad to travel by bus?

– Danger (the law says that on long-distance routes bus must have 3 or more drivers, otherwise all passengers are in danger due to negligent driving)
– Route (if driver and guide are not compliant sometimes happen to miss the bus route and driving hundreds of kilometers without needing)
– The seat (you have a specific place where you sit from the beginning to the end, making a trip does not seem comfortable, even if you have extra legroom)
– Noise (if there are small children who are crying or nervous people who do not need a reason to quarrel bus ride can be hell)
– Windows on the buses that go on a long trip, do not open. If air conditioning is not working can be very stuffy, and the ride can be hellish.

Why is bad idea to travel by train?

– Speed (old train line which is not maintained, as is the case in Serbia means a trip from Belgrade to Novi Sad, which can lasts more than 4 hours (by car is 1h), so if you schedule a bit and you are not in China, Japan or any country which is known per train / metro transport than just skip train)
– Coupe (in the coupe you can be accommodated with a variety of people, which can be quite uncomfortable if people are nervous or if someone seems suspicious)
– The old train can mean that there is dirty, stuffy and uncomfortable for long trip

– Trains are mostly seen in horror movies, so if you are fearful and watching these movies you will not be pleasant when night falls.
– No downtime (downtime are short, only in the cells and there is no time for passengers to come out. On longer journeys traveling trains have to offer a restaurant, a toilet, a sleeping car, and even shops)

We hope we have helped you now, depending on your needs to decide which way of transport you will use.

HEJ! PROČITAJ I OVO...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *